تعدادبازدید »705
تاریخ » ۱۳۹۸/۹/۳۰
?
حضور شهردار و ریاست شورا در بازار جمعه

حضور شهردار و ریاست شورا در بازار جمعه و بررسی مشکلات و مسائل موجود