تعدادبازدید »472
تاریخ » ۱۳۹۷/۲/۲۶
?
جلسه عمومی روز چهارشنبه

جلسه عمومی هفتگی شورا در روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 راس ساعت 18 در محل شورا برگزار گردید. در این جلسه به مراجعات حضوری شهروندان و مکاتبات وارده و درخواستهای وصولی رسیدگی گردید.