تعدادبازدید »410
تاریخ » ۱۳۹۷/۲/۲۶
?
جلسه هفتگی شورا

جلسه رسمی هفتگی شورا روز یکشنبه مورخ 23 اردیبهشت سالجاری در محل شورا با حضور ریاست و اعضاء شورای شهر برگزار گردید. در این جلسه به نامه ها و مکاتبات وارده از شهروندان ، شهرداری و سایر ارگان ها پاسخ داده شد.