تعدادبازدید »176
تاریخ » ۱۳۹۷/۲/۶
?
جلسه عمومی هفتگی شورا

جلسه عمومی هفتگی شورا در روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 در محل شورا تشکیل شد . در این جلسه ضمن بررسی و پاسخ به نامه های وارده ، به مراجعین نیز پاسخ های لازم و قانونی ارائه گردید.